Mestna občina Novo mesto
Župan Alojzij Muhič

Datum: 12. 4. 2011

Zadeva: Poziv k takojšnjemu dokončanju servisnega objekta za tenis s kegljiščem v Športnem parku Portoval

Spodaj podpisani predstavniki  športnih klubov in svetnik Jiri Volt, pozivamo župana Mestne občine Novo mesto, da takoj zagotovi potrebna finančna  sredstva za dokončanje servisnega objekta za tenis s kegljiščem v  Športnem parku Portoval.
Že v letu 2007 je Mestna občina Novo mesto na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje gradnje športnih objektov pridobila sredstva Fundacije za šport za gradnjo servisnega objekta za tenis s kegljiščem.  Kljub temu, da so v investicijskem načrtu jasno opredeljeni tudi drugi viri financiranja, je objekt po štirih letih še vedno v fazi izgradnje. Sklepati je mogoče, da je bilo planiranje finančnih virov pri pripravi investicijskega načrta nerealno. Mestna občina Novo mesto je v procesu trajanja gradnje objekta, ob dejstvu pomanjkanja finančnih sredstev zaradi nerealnega planiranja, še dodatno sprejemala številne  neracionalne odločitve, ki niso doprinesle h končni rešitvi, to je, k zaključku izgradnje objekta (prodaja dela objekta, javno zasebno partnerstvo, ipd.). Zaradi zanemarjanja realnih dejavnikov v okolju in veljavnih ekonomskih zakonitosti so danes posledice tovrstnih odločitev logično negativne oziroma neuspešne.
Vsa ta leta oba spodaj podpisana kluba delujeta v nemogočih razmerah, saj je bil za potrebe gradnje namreč odstranjen montažni sanitarni blok s stranišči, tuši in slačilnicami.
Posledično zaradi neustreznih pogojev delovanja TK Portovald, ki ima igrišča v najemu, od Teniške zveze Slovenije zelo težko pridobiva organizacije turnirjev, kar je predvsem slabo za šport in mlade v Novem mestu. Zaradi razmer je v takih pogojih pod vprašajem tudi organizacija Belega teniškega turnirja, ki ga klub tradicionalno organizira v sklopu prireditve Noč na Krki.
Ob tem izpostavljamo, da projekti, financirani s strani Fundacije za šport, izražajo javni interes v športu in so v skladu z nacionalnim programom, hkrati pa obvezujejo investitorja za dokončanje v predvidenem roku.
Novomeško kegljišče je uvrščeno v C kategorijo (edino v Sloveniji), pa še ta licenca je potrjena samo do junija 2011, tako da obstaja verjetnost, da se na tem kegljišču ne bo smelo tekmovati niti v 2. slovenski ligi (neustrezne steze, garderobe in sanitarije). Naše kegljačice so v letošnji sezoni dosegle 1. mesto v II. ligi in se tako uvrstile v I. ligo, kar pomeni, da v tem trenutku nimajo kje trenirati, niti tekmovati. Kegljaško društvo bo primorano najemati kegljišča izven naše občine za treninge in tekmovanja tako žensko kot moško ekipo, za kar pa društvo nima  dovolj finančnih sredstev. V kolikor se situacija z novim kegljiščem ne bo uredila do meseca septembra 2011 (takrat se začno tekmovanja v državni ligi),  bo Kegljaško društvo Novo mesto obsojeno na prekinitev delovanja!
Ob nedokončanih objektih iz prejšnjega mandata, Mestna občina Novo mesto planira in usklajuje aktivnosti  za gradnjo nove športne dvorane v vrednosti okoli 22 milijonov EUR. Sprašujemo se, na kakšnih »realnih« finančnih osnovah temelji ta projekt, saj v štirih letih Mestna občina Novo mesto ni bila sposobna dokončati objekta bistveno manjše vrednosti.

Iz vsega navedenega župana pozivamo, da takoj uresniči svoje, v obeh mandatih, neštetokrat izrečene obljube o dokončanju objekta.

Predlagamo, da se sestanemo vsi udeleženi v tej situaciji, tako župan kot tudi  Agencija za šport in direktor občinske uprave.

S športnim pozdravom do čimprejšnjega pozitivnega odgovora,

TK Portovald
Irena Gostiša Benčina

Kegljaško društvo Novo mesto
Alojz Fink

Občinski svetnik- Športna lista
Jiri Volt
dsc_2602

Posnetek iz leta 2008 – začetek gradnje

Sedanje stanje 2008,2009,2010,2011..